Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatoria pleno xaneiro 2023

A corporación municipal de Bueu celebrará o 16 de xaneiro unha sesión plenaria ordinaria, que terá lugar ás 20.00 horas no salón de plenos do Concello.

Os asuntos que se tratarán:

A) PARTE RESOLUTIVA
A.1.1.- Aprobación da acta da sesión anterior (núm. 2022-0015, ordinaria de data 05.12.22).
A.1.2.- Aprobación da acta da sesión anterior (núm. 2022-0017, extraordinaria urxente de data 09.12.22).
A.1.3.- Aprobación da acta da sesión anterior (núm. 2022-0018, extraordinaria urxente de data 09.12.22 (2ª Sesión).


B) ACTIVIDADE DE CONTROL
B.1.- Dación de conta dos reparos de legalidade formulados pola intervención municipal desde a derradeira sesión ordinaria.
B.2.- Dación de conta das resolucións da alcaldía ditadas desde a derradeira sesión ordinaria do Pleno.


C) ROGOS E PREGUNTAS