Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A partir do 14 de xullo do 2016 as licitacións do Concello de Bueu publicaranse na Plataforma de Contratación do Estado. Para acceder pinche no seguinte enlace:
Plataforma de Contratación do Sector Público: Concello de Bueu
Só se publicará en www.concellodebueu.gal a información relativa ás licitacións xa iniciadas ou con data anterior a 14 de xullo de 2016.

Concurso concesión demanial ocupación espazo público con pantalla LED.

Expediente: 1/2012
Tipo: Concesión demanial
Estado: CESION CONTRATO [Venres, 24 de Febreiro do 2017]

Concesión espazo público para instalación dunha pantalla LED para emisión de publicidade e información municipal.

Rexeneracion do entorno da igrexa de ermelo” con cargo ao plan provincial de obras e servizos 2015 da deputación provincial de pontevedra (ppos 15).

Expediente: C45/15
Tipo: Obras
Estado: RESOLTO O CONTRATO POR MUTUO ACORDO [Xoves, 09 de Febreiro do 2017]

AVISO IMPORTANTE: Os documentos publicados nesta licitación se corresponden cun procedemento FINALIZADO por resolución por mutuo acordo do correspondente contrato administrativo e NON SE CORRESPONDEN CO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICADO NO B.O.P. DE PONTEVEDRA NÚM 28 DE 09 DE FEBREIRO DE 2017

Servizo de axuda no fogar (saf).

Expediente: C23/15
Tipo: Servizos
Estado: MODIFICACION CONTRATO [Luns, 21 de Novembro do 2016]

O servizo comprende a atención no fogar e a participación na xestión das prestacións destinadas a garantir a autonomía persoal e a atención á dependencia como servicio social comunitario básico consistente na prestación aos cidadán no seu domicilio dun conxunto de atencións dende unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións nas que teñan limitada a súa autonomñia persoal ou nos casos de desintegración familiar, facilitando a permanencia no seu propio entorno de convivencia e evitando así a súa posible institucionalización.
AVISO IMPORTANTE:: O prazo para a presentación de proposicións comezará a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da licitación no BOP.

Servizo de colaboración na xestión tributaria, censal, inspectora e recadatoria e na xestión dos expedientes sancionadores en materia de tráfico do concello de Bueu (execución resolución TACRC).

Expediente: C20-16
Tipo: Servizos
Estado: Anuncio formalización do contrato [Martes, 13 de Setembro do 2016]

O obxecto deste contrato é a prestación do servizo complementario de colaboración e asistencia técnica, material e informática na xestión tributaria, censal, inspectora e racaudatoria, tanto en período voluntario coma executivo da totalidade dos ingresos municipais de dereito público, así como a realización de traballos necesarios de consultoría e asistencia técnica para o desenvolvemento das funcións de xestión catastral incluídas no Convenio de Colaboración subscrito entre o Concello de Bueu e a Dirección Xeral do Catastro de data 5 de xullo de 2002. O procedemento se incoa en execución da resolución núm. 181/2016 de 04.03.2016 do Tribunal administrativo central de recursos contractuais (TACRC) recaída no recurso especial en materia de contratación núm. 95/2016 formulado por SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, S.L. no procedemento administrativo decontratación deste servico coa ref. S/C/60-15.
AVISO IMPORTANTE: O prazo para a presentación de proposicións comezará a partir da data seguinte á de publicación do anuncio de licitación no BOP

Rehabilitación de firme no camiño de San Amedio con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS 2015).

Expediente: C46/16 (CONTRATO MENOR)
Tipo: Obras
Estado: Adxudicado [Venres, 29 de Xullo do 2016]

O contrato ten por obxecto a rehabilitación do firme do camiño de San Amedio, na parróquia de Beluso, no senso detaiado no proxecto de obra asinado polo Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas D. Humberto Santiago García, colexiado núm. 22.625, do Colexio de Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas e Enxeñeiros Civís de Galicia, de 22.12.2015, visado con data 01.02.2016 con cargo ao PPOS 15 que resulta da subvención concedida ao concello de Bueu para o investimento de referencia por resolución da presidencia da Deputación provincial de Pontevedra de 07.06.2016 (RE núm. 4442 de 10.06.2016), recaída no expediente provincial núm. PPOS/15/00930/201500471.
AVISO IMPORTANTE: Poderán presentar proposicións ademais das empresas que sexan invitadas, as que concorran dentro do prazo de 08 días naturais posterior ao da publicación do correspondente anuncio de licitación no perfil de contratante da web municipal.

Servicios de Organización e Xestion do programa verán de Xogos 2016.

Expediente: C47/16 (CONTRATO MENOR)
Tipo: Servizos
Estado: Adxudicado [Venres, 15 de Xullo do 2016]

O obxecto do contrato é a organización do PROGRAMA VERÁN DE XOGOS 2016 que ten por finalidade ofertar actividades lúdicas e educativas para o tempo de lecer destinadas a rapaces e rapazas nacidos/as entre os anos 2004 e 2012.
AVISO IMPORTANTE: Poderán presentar proposicións ademais das empresas que sexan invitadas, as que concorran dentro do prazo de 05 días naturais posterior ao da publicación do correspondente anuncio de licitación no perfil de contratante da web municipal.

Contrato menor de servicios para contratación do servizo de atención ao público e realización de actividades turísticas na oficina de turismo, e nos centros medioambientales, na aula da natureza de cabo udra e o centro de interpretación de agrelo (verán de 2016).

Expediente: C38-16 (CONTRATO MENOR)
Tipo: Servizos
Estado: Adxudicado [Mércores, 13 de Xullo do 2016]

O servizo consiste na colaboración co persoal da oficina de turismo do Concello de Bueu para prestar o servizo de atención ao público e realización de actividades turísticas conxuntamente co persoal da oficina de turismo, e para atención ao público e xestións de excursións da aula da Natureza de Cabo Udra e o Centro de interpretación de Agrelo.
AVISO IMPORTANTE: Poderán presentar proposicións ademais das empresas que sexan invitadas, as que concorran dentro do prazo de 08 días naturais posterior ao da publicación do correspondente anuncio de licitación no perfil de contratante da web municipal.

Servizo Alleo de Prevención de Riscos Laborais do Concello de Bueu (SPA).

Expediente: C7-16
Tipo: Servizos
Estado: Anuncio formalización do contrato [Mércores, 15 de Xuño do 2016]

O obxecto do contrato é a realización de todas as actividades preventivas de medicina no traballo (vixilancia da saúde) cun servizo de prevención alleo nos termos que resultan dos arts. 31.3 da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais e 15.4 do seu regulamento de desenvolvemento, nas especialidades preventivas de Seguridade no Traballo, Hixiene Industrial, Ergonomía e Psico-socioloxía Aplicada e Medicina do Traballo, e vixilancia coas especificacións que resultan da normativa sectorial de aplicación e as contidas neste prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), e no de prescricións técnicas (PPT).
AVISO IMPORTANTE: O prazo para a presentación de proposicións comezará a partir da data seguinte á de publicación do anuncio de licitación no BOP.
Os PCAP e PPT foron rectificados por resolucións de alcaldía de 30.03.2016 e 01.04.2016 por erros advertidos na fase de consulta dos pregos unha vez publicados no perfil de contratante matendose inalterable o prazo de presentación de proposicións.

Ampliacion da Rede Municipal de Saneamento entre Castrelo e Pousada -Cela (Plan Provincial de Obras e Servizos 2016 /Ppos 2016).

Expediente: C18/16 (CONTRATO MENOR)
Tipo: Obras
Estado: Adxudicado [Venres, 10 de Xuño do 2016]

O obxecto do contrato se describe no proxecto da obra AMPLIACION DA REDE MUNICIPAL DE SANEAMENTO ENTRE CASTRELO E POUSADA (CELA), de febreiro de 2016 subscrito polo arquitecto técnico municipal para dotar a zona sinalada en A Pousada sita na parroquia de Cela dunha rede de saneamento para a eliminación de augas fecais conectándoa a existente en Castrelo AVISO IMPORTANTE: Poderán presentar proposicións ademais das empresas que sexan invitadas, as que concorran dentro do prazo de 08 días naturais posterior ao da publicación do correspondente anuncio de licitación no perfil de contratante da web municipal.

Implantación da administración electrónica no Concello de Bueu.

Expediente: C8-16 (CONTRATO MENOR)
Tipo: Servizos
Estado: Adxudicado [Luns, 16 de Maio do 2016]

O servizo consiste no establecemento efectivo de ferramentas para a modernización da xestión de expedientes e posta en marcha da administración electrónica e a súa execución realizarase a través dunha plataforma que se compón dos seguintes módulos:
Modulo de GESTION ADMINISTRATIVA (rexistro de entradas e saídas; rexistro de facturas; dixitalización; firma electrónica; catálogo de procedementos; xestión documental; arquivo e conservación; apps para dispositivos móviles e libros oficiais electrónicos) Modulo de SEDE ELECTRÓNICA (taboleiro de anuncios; perfil de contratante; auditoría de perfil de contratante; verificación de documentos electrónicos; rexistro electrónico; consulta de expedientes; notificacións electrónicas; pago telemático; portal de transparencia Modulo de INTEROPERATIBILIDADE (integración dos sistemas, plataformas, aplicacións e ferramentas propias do concello ou alleas á organización).

“Sinaléctica do concello de bueu (fase 1)” con cargo ao plan urxente de mantemento de insfraestructuras municipais (pusim 2014) da deputación provincial de pontevedra.

Expediente: C81-14 (CONTRATO MENOR)
Tipo: Mixto
Estado: O proxecto de actuación (subministro e obra) reflicte a proposta dos sinais informativos de identificación das rúas e avenidas polos seus nomes, lugares e/ou parroquias constituendo a primeira fase dunha actuación que abrangue o subministro e instalación de sinais informativas de destino e roteiro urbán.

AVISO URX.: Reiniciada fase de licitación polo levantamento da suspensión
AVISO IMPORTANTE: Poderán presentar proposicións ademais das empresas que sexan invitadas, as que concorran dentro do prazo de 05 días naturais posterior ao da publicación do correspondente anuncio de licitación no perfil de contratante da web municipal.

Contrato menor da obra «conexion de augas pluviais da rúa Xoán Carballeira co novo punto de verquido.”

Expediente: C01-2016
Tipo: obras
Estado: Adxudicado [Miercoles, 17 de Febrero del 2016]

A obra describese no proxecto técnico suscrito polo arquitecto municipal en xaneiro de 2016 en base ao convenio de colaboración, de 22.12.2009 con Portos de Galicia para a execución e mantemento de varias canalizacións de entronque coas redes existentes de augas fecais e pluviais no Porto de Bueu, na acta da comisión de seguimento do mesmo de data 2.5.2012 e addenda ao convenio de colaboración de referencia de 21.06.2012
AVISO IMPORTANTE: Poderán presentar proposicións ademais das empresas que sexan invitadas, as que concorran dentro do prazo de 08 días naturais posterior ao da publicación do correspondente anuncio de licitación no perfil de contratante da web municipal.
A proposición (oferta económica) axustarase aos anexos tipo que serán publicados simultaneamente no enlace correspondete a licitación no perfil de contratante.
FORMA PREFERENTE DAS NOTIFICACIÓNS/COMUNICACIÓNS COAS PERSOAS QUE DESEXEN CONCORRER: FAX OU CORREO ELECTRÓNICO sempre que medie aceptación expresa.

“Cambio de material de Cubrición da nave de Deportes Nauticos, con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (ppos 15) da Deputación de Pontevedra.

Expediente: C50-15
Tipo: obras
Estado: Anuncio formalización do contrato [Viernes, 29 de Enero del 2016]

O contrato ten por obxecto a execución da obra de “CAMBIO DE MATERIAL DE CUBRICIÓN DA NAVE DE DEPORTES NAUTICOS” con cargo ao PPOS 15 que resulta da subvención concedida ao concello de Bueu para o investimento de referencia por acordo núm. 3.23429 de 25.05.2015 da Xunta de goberno local da Deputación provincial de Pontevedra
AVISO IMPORTANTE: O prazo para a presentación de proposicións comezará a partir da data seguinte á de publicación do anuncio de licitación no BOP

Pavimentacion de catro camiños municipais: 1. Camiño de Meiro a Portela, 2.- Camiño de acceso ao cemiterio de Ermelo, 3.- Camiño na zona de Cabalo e 4.- Camiño na zona de Sar de Cela (ppos 2015).

Expediente: C74/15 (CONTRATO MENOR)
Tipo: obras
Estado: Adxudicado [Miercoles, 23 de Diciembre del 2015]

As obras describense no proxecto do arquitecto técnico municipal, aprobado por resolución de alcaldía núm. 782/15, de 13.08.2015, e contan co financiamento ao 100% da Deputación provincial de Pontevedra, con cargo ao PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2015 (PPOS 2015)
AVISO IMPORTANTE: Poderán presentar proposicións ademais das empresas que sexan invitadas, as que concorran dentro do prazo de 08 días naturais posterior ao da publicación do correspondente anuncio de licitación no perfil de contratante da web municipal.

Contrato menor da obra “EXECUCIÓN DE ESPAZO EXTERIOR PARA MERCADO TRADICIONAL” para a venda de excedentes da horta no entorno da praza de abastos no marco da subvención da Consellería de Economía e Industria para a mellora de mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio non sedentario cofinanciadas polo FEDER no marco do programa operativo FEDER Galicia 2007-2013.

Expediente: C61-15
Tipo: obras
Estado: Declarado deserto [Martes, 17 de Noviembre del 2015]

Colocación de mobiliario urbano específico e dunha cubrición mediante un sistema de toldos enrollables para mercado tradicional de venta de excedentes de la huerta ao carón da praza de abastos.
AVISO IMPORTANTE: Poderán presentar proposicións ademais das empresas que sexan invitadas, as que concorran dentro do prazo de 08 días naturais posterior ao da publicación do correspondente anuncio de licitación no perfil de contratante da web municipal.
A proposición (oferta económica e, no seu caso, oferta de melloras) axustarase aos anexos tipo que serán publicados simultaneamente no enlace correspondete a licitación no perfil de contratante.
FORMA PREFERENTE DAS NOTIFICACIÓNS/COMUNICACIÓNS COAS PERSOAS QUE DESEXEN CONCORRER: FAX OU CORREO ELECTRÓNICO sempre que medie aceptación expresa.

Reparación e melloras no Pavillón Municipal Pablo Herbello.

Expediente: C51-15
Tipo: obras
Estado: Anuncio formalización do contrato [Viernes, 30 de Octubre del 2015]

Solicitudes axudas no marco do «Plan Provincial de Obras e Servizos 2015» da Deputación Provincial de Pontevedra.

“REHABILITACIÓN DE FIRME CAMIÑOS CELA E BELUSO” con cargo ao Plan Provincial de obras e servizos 2015 (PPOS 15) da Deputación provincial de Pontevedra.

Expediente: C26/15
Tipo: obras
Estado: Adxudicado [Martes, 01 de Septiembre del 2015]

O contrato ten por obxecto a execución da obra de “REHABILITACIÓN DE FIRME CAMIÑOS CELA E BELUSO” con cargo ao PPOS 15 da Deputación provincial de Pontevedra que resulta da subvención concedida ao concello de Bueu para o investimento de referencia por acordo núm. 11.23151 de 6.3.2015 da Xunta de goberno local da Deputación provincial de Pontevedra (RE núm. 2021 de 12.3.2015)
AVISO IMPORTANTE: O prazo para a presentación de proposicións comezará a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da licitación no BOP

Acondicionamento de complexo deportivo e de ocio no lugar de O Xistro.

Expediente: C/43-15
Tipo: obras
Estado: Adxudicado [Martes, 28 de Julio del 2015]

Acondicionamento da instalación deportiva existente no lugar de O Xistro con cargo á subvención para a creación e/ou mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais, destinados a concellos de Galicia para o ano 2015, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013
AVISO IMPORTANTE: Renuncia do adxudicatario que presente á mellor oferta aceptada por resolución de alcaldía de 28 de xullo. Adxudicado ao licitador que formula a segunda mellor oferta

Servizos de bar- cafetería no edificio do Centro Social do Bar do Concello de Bueu.

Expediente: C39-15
Tipo: Administrativo Especial
Estado: Anuncio formalización do contrato [Lunes, 09 de Noviembre del 2015]

Explotación dos servizos de bar-cafetería no Centro Social do Mar (CSM) do Concello de Bueu, sito na avda. Montero Ríos, 22B, baixo, Bueu
AVISO IMPORTANTE: O prazo para a presentación de proposicións comezará a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da licitación no BOP

Explotación dos Servicios de Cafetería no Edificio do Centro Social do Mar.

Expediente: 1/09
Tipo: Administrativo Especial
Estado: Declarado deserto o procedemento de contratación [Viernes, 18 de Diciembre del 2009].
Explotación Bar-Cafetería do Centro Social do Mar do Concello de Bueu.

Concesión de obra pública de Tanatorio.

Expediente: 1/2010
Tipo: Concesión de obras públicas
Estado: Adxudicado definitivamente [Miercoles, 10 de Noviembre del 2010].

Concesión de postos vacantes na Praza de Abastos do Concello de Bueu (Pontevedra).

Expediente: 1/09
Tipo: Concesión demanial
Estado: Adxudicado definitivamente [Viernes, 18 de Diciembre del 2009]

Concesión demanial para o uso privativo dos postos vacantes na Praza Municipal de Abastos que se indican:
Posto num. 13
Bancadas: 1-4-9-11-17 e 20

Adxudicación de Autorización para postos vacantes do Mercadillo Municipal.

Expediente: B31-13
Tipo: Ocupación de dominio público para prestación de se
Estado: Publicado Bop [Jueves, 15 de Mayo del 2014]

As bases teñen por obxeto regular a licitación pública para a concesión de autorizacións no mercado municipal de venda ambulante ou non sedentaria no concello de Bueu. (Art. 1 do PCAP)

Alleamento mediante compravenda polo Procedemento aberto e forma de poxa pública á alza como chatarra de diversos vehículos Municipais (2014).

Expediente: C/B60-14
Tipo: Poxa Pública
Estado: Adxudicado definitivamente [Jueves, 13 de Noviembre del 2014]

E obxeto deste contrato a compravenda por poxa pública á alza e como chatarra dos vehículos de propiedade municipal, non aptos para a circulación, almacenados en diversos depósitos e nas condicións legais para a libre disposición a tal fin, no xeito detallado no anexo I do Prego de condicións que rexe este procedemento

Alleamento mediante compravenda como chatarra, de diversos vehículos Municipais (2014).

Expediente: C/B5-14
Tipo: Poxa Pública
Estado: Declarado deserto o procedemento de contratación [Martes, 12 de Agosto del 2014]

Compravenda por poxa pública al alza e como chatarra dos vehículos de propiedade municipal, non aptos para a circulación (Claúaula 1ª do PCAP)

Arrendamento dun ben inmoble (local de oficinas) por concurso público para destinalo a oficina municipal (3ª licitación pola declaración de deserto de licitacións anteriores).

Expediente: C64/15
Tipo: Privados
Estado: Anuncio formalización do contrato [Viernes, 01 de Abril del 2016]

Arrendamento dun local de oficinas por mor da necesidade administrativa de reubicar as dependencias administrativas do departamento de Servicios Sociais e o Centro municipal de información á muller (CIM) do concello de Bueu baixo criterios de racionalidade que aconsellan a agrupación física destes servizos.
AVISO IMPORTANTE: O prazo para a presentación de proposicións comezará a partir da data seguinte á de publicación do anuncio de licitación no BOP

Arrendamento dun ben inmoble (local de oficinas) por concurso público para destinarlo a oficina municipal (centro información a muller e servizos sociais municipais).

Expediente: C25-2015
Tipo: Privados
Estado: Declarado deserto o procedemento de contratación [Lunes, 21 de Septiembre del 2015]

O contrato de arrendamento que resulte pretende satisfacer a necesidade administrativa de reubicar as dependencias administrativas do departamento de Servicios Sociais e o Centro municipal de información á muller (CIM) do concello de Bueu. O contrato de arrendamento a celebrar trae causa da declaración de deserto do procedemento coa refrencia C/B95-14.
AVISO IMPORTANTE: O prazo para a presentación de ofertas comezará a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no BOP

Arrendamento dun ben inmoble (local de oficinas) por concurso público para destinarlo a oficina municipal (centro información a muller e servizos sociais municipais).

Expediente: C95-14
Tipo: Privados
Estado: Declarado deserto o procedemento de contratación [Martes, 03 de Febrero del 2015]

O contrato de arrendamento que resulte pretende satisfacer a necesidade administrativa de reubicar as dependencias administrativas do departamento de Servicios Sociais e o Centro municipal de información á muller (CIM) do concello de Bueu baixo criterios de racionalidade que aconsellan a agrupación física destes servizos coa conseguinte agrupación dos postos de traballo adscritos aos mesmos.
AVISO IMPORTANTE: O prazo para a presentación de ofertas comezará a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no BOP

Operación de endebedamento.

Expediente: C80/14
Tipo: Privados
Estado: Adxudicado [Viernes, 30 de Enero del 2015]

Operación endebedamento

Operacion tesorería.

Expediente: C84/14
Tipo: Privados
Estado: Adxudicado [Lunes, 01 de Diciembre del 2014]

operación de tesourería polo importe de 800.000 euros

Servizo de mantemento e instalación dos sistemas de alarma e protección contra incendios en vehículos municipais e edificios dependentes do Concello de Bueu.

Expediente: C5-16
Tipo: Servizos
Estado: Anuncio formalización do contrato [Viernes, 13 de Mayo del 2016]

O obxecto do contrato é o mantemento integral, a todo risco, preventivo e correctivo, e conservación das instalacións, equipos e sistemas de protección (detección e extinción) contra incendios (PCI) do concello.
AVISO IMPORTANTE: O prazo para a presentación de proposicións comezará a partir da data seguinte á de publicación do anuncio de licitación no BOP

Servizo de balizamento das praias do Concello de Bueu.

Expediente: C4-16
Tipo: Servizos
Estado: Anuncio formalización do contrato [Lunes, 11 de Abril del 2016]

O obxecto do contrato é a prestación do servizo de instalación, mantemento ao longo das tempadas estivales, retirada e limpeza de todos os elementos instalados ao termo da temporada estival, transporte e almacenamento dun sistema de balizamento nas praias de Concello de Bueu, separando a actividade náutica e portuaria da actividade recreativa vinculada á zona de baño, que inclúe tanto o balizamento da praia como dos canais de acceso de embarcacións náutico-recreativas (Praia de Lapamán, Praia de Portomaior, Praia de Banda do Río, Praia de Area de Bon, Praia de Loureiro)
AVISO IMPORTANTE: O prazo para a presentación de proposicións comezará a partir da data seguinte á de publicación do anuncio de licitación no BOP

Servizo de colaboración na xestión tributaria, censal, inspectora e recadatoria e na xestión dos expedientes sancionadores en materia de tráfico do concello de Bueu.

Expediente: C60-15
Tipo: Servizos
Estado: ARQUIVO EXPEDIENTE [Viernes, 18 de Marzo del 2016]

O obxecto do contrato é a prestación do servizo complementario de colaboración e asistencia técnica, material e informática na xestión tributaria, censal, inspectora e racaudatoria, tanto en período voluntario coma executivo da totalidade dos ingresos municipais de dereito público, así como a realización de traballos necesarios de consultoría e asistencia técnica para o desenvolvemento das funcións de xestión catastral incluídas no Convenio de Colaboración subscrito entre o Concello de Bueu e a Dirección Xeral do Catastro de data 5 de xullo de 2002, así coma a colaboración na xestión dos expedientes sancionadores en materia de tráfico.
AVISO IMPORTANTE:Suspendida a tramitación do expediente (pendente da formalización do contrato e a súa execución) por mor da interposición de recurso especial en materia de contratación contra a súa adxudicación, anunciada polo recurrente o 09.02.2016 e requerido o expediente polo Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuais en data 11.02.2016 (suspensión por aplicación do art. 45 do TRLCSP e 21.1 do RD 814/2015)

Servizo de atención psicológica para mulleres, adscrito ao Centro Municipal de Información á Muller (CIM).

Expediente: C92-14
Tipo: Servizos
Estado: Adxudicado [Lunes, 23 de Marzo del 2015]

O obxecto deste contrato é a prestación do servizo de atención psicolóxica para mulleres, adscrito ao Centro Municipal de Información á Muller (CIM) nos termos do decreto 182/2004, de 22 de xullo, da Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado da Xunta de Galicia (DOG núm. 150 de 4.8.2014)
AVISO IMPORTANTE: O prazo para a presentación de proposicións comezará a partir da data seguinte á de publicación do anuncio de licitación no BOP

Contrato menor de suministro para a adquisición dun sistema de gravación de audio e transcrición para o salón de plenos do concello de Bueu.

Expediente: C81-15
Tipo: Subministro
Estado: Adxudicado [Viernes, 19 de Febrero del 2016]

Adquisición dun sistema de gravación de audio e transcrición das sesións plenarias do concello co obxecto de axilizar, mellorar a eficiencia e redistribuír, de xeito racional, o traballo vinculado á elaboración dos borradores das actas das sesións plenarias do concello de Bueu no departamento de Secretaria.
ADXUDICACIÓN DIRECTA

Subministro de equipamento para a praza de abastos (subvención para a mellora de mercados municipais e prazas de abastos da consellería de economía e industria no marco do programa operativo feder galicia 2007-2013).

Expediente: C83/14
Tipo: Subministro
Estado: Adxudicado [Lunes, 24 de Noviembre del 2014]

O obxecto do contrato é o subministro e colocación de elementos decorativos e de mobiliario do xeito detaiado no proxecto complementario e reformado, por mor da declaración de deserto do expediente c78/14, de equipamento da praza de abastos de Bueu, suscrito pola arquitecta Iria Pazos Neira, de 31.10.2014, que contén as prescripcións técnicas da contratación, no marco do investimento denominado “REFORMAS NA PRAZA DE ABASTOS. EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO COMUNITARIO. DINAMIZACIÓN COMERCIAL”

Subministro de Equipamento para a praza de Abastos do Concello de Bueu.

Expediente: C78-14
Tipo: Subministro
Estado: Declarado deserto o procedemento de contratación [Miercoles, 12 de Noviembre del 2014]

É obxeto do contrato o subministro e colocación de elementos decorativos e de mobiliario do xeito detaiado no proxecto complementario de equipamento da praza de Abastos de Bueu

Contratación do subministro de báculos e Luminarias para Mellora de eficiencia enerxética na Avenida de Loureiro, Concello de Bueu.

Expediente: C-58-14
Tipo: Subministro
Estado: Adxudicado [Viernes, 07 de Noviembre del 2014]

É obxeto deste contrato o subministro de báculos e luminarias para mellora de eficiencia enerxética na Avenida de Loureiro. Concello de Bueu, de xeito detaiado no PPT.

Acordo Marco (AM, mediante Procedemento Aberto, para a subministración sucesiva de uniformidade para a Policía Local e roupa de Traballo, e equipos de protección individual (EPIS), para outros departamentos municipais.

Expediente: C35-14
Tipo: Subministro
Estado: Adxudicado [Viernes, 07 de Noviembre del 2014]

E obxeto da presente licitación a celebración dun acordo marco, cun úico empresario, ara a determinación das condicións xerais e específicas de subministro dos equipos e bens que se establecen neste proedemento, para a súa adquisición polas unidades e/ou departamentos municipais, segundo a cláusula 1 do PCAP.

Arrendamento con opción de compra de varios vehículos para a prestación de servizos da Policía Local do Concello de Bueu.

Expediente: 3/2013
Tipo: Subministro
Estado: declarado deserto [Viernes, 28 de Marzo del 2014]

O obxeto do contrato é o suministro con opción de compra de dous vehículos para a prestación do servizo da Policía Local do Concello de Bueu.
As características técnicas dos bens obxeto do suministro detaianse no prego de prescripcións técnicas particulares reguladores desta contratación.

Suministro mediante arrendamento financeiro con opción de compra de varios vehículos por lotes para a prestación de servizos do Concello de Bueu.

Expediente: 2/2013
Tipo: Subministro
Estado: declaracion deserto [Lunes, 13 de Enero del 2014]

É obxeto da presente licitación o suministro de vehídulos durante o período de 48 meses tralos que o Concello poderá exercer a opción de compra en base ó valor residual dos vehículos aportados que poderá ser mellorado á baixa na oferta que formulen os licitadores.

Subministro de vehículos e maquinaria mediante a modalidade de Arrendamento Financeiro ou arrendamento con opción de compra, no Concello de Bueu (Pontevedra).

Expediente: 1/2013
Tipo: Subministro
Estado: Declarado deserto o procedemento de contratación [Viernes, 21 de Junio del 2013]

É obxeto do contrato o subministro de vehículos para o Concello de Bueu coas especificacións técnicas do anexo I do Prego.
REMATA PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES 24/05/2013

Contrato de subministro de dotación para parque infantil na Praza Pública na Urbanización de As lagoas e a súa correspondente obra de instalación no Concello de Bueu (Pontevedra)

Expediente: 2/2012
Tipo: Subministro
Estado: Adxudicado definitivamente [Miercoles, 17 de Octubre del 2012]

E obxeto do contrato a subministración da dotación de parque infantil e a súa posterior instalación na praza pública da Urbanización de As Lagoas. Dito equipamento deberá contar coas especificacións técnicas que se describen no proxecto.

Procedemento Negociado sen publicidade do subministro dunha máquina limpapraias hidráulica remolcada destinada ó servizo de limpeza de Praias mediante a modalidade de arrendamento financeiro ou arrendamento con opción de compra, no Concello de Bueu (Pontevedra).

Expediente: 1/2012
Tipo: Subministro
Estado: Adxudicado definitivamente [Martes, 14 de Agosto del 2012]

E obxeto do contrato o subministro dunha máquina limpapraias hidráulica remolcada destinada ó servizo de limpeza de Praias mediante a modalidade de arrendamento financeiro ou arrendamento con opción de compra, no Concello de Bueu (Pontevedra)