Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatoria pleno outubro 2019

O 7 de outubro de 2019 terá lugar a sesión plenaria ordinaria da corporación, que se celebrará ás 20.00 h.

Os asuntos que compoñen a orde do día son os seguintes:

A) PARTE RESOLUTIVA
A.1.- Proposta relativa á determinación de festivos locais para o ano 2020. Expediente 2790/2017.
A.2.- Proposta de aprobación da Conta Xeral correspondente ao exercicio 2018. Expediente 1785/2019.


B) ACTIVIDADE DE CONTROL
B.1.- Comunicación ao pleno da constitución da Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais e da Comisión Informativa Permanente de Facenda e Especial de Contas Expediente 1518/2019.
B.2.- Dación de conta dos reparos de legalidade formulados pola intervención municipal dende a derradeira sesión ordinaria.
B.3.- Dación de conta das resolucións de alcaldía ditadas dende a derradeira sesión ordinaria do Pleno.


C) ROGOS E PREGUNTAS