Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatoria pleno xaneiro 2020

O 20 de xaneiro de 2020 celébrase a sesión plenaria ordinaria da corporación municipal, ás 20.00 horas. Os asuntos da orde do día son:

A) PARTE RESOLUTIVA
A.1.- Aprobación da acta da sesión anterior (núm. 2019-0018, ordinaria do 02.12.19).
A.2.- Proposta do Concelleiro delegado de Veciñanza relativa a aprobación inicial do Regulamento de Participación Veciñal. Expediente 2972/2019.
A.3.- Proposta do concelleiro delegado de Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas Públicas relativo a dar de baixa do Inventario de camiños de Beluso o camiño IVBE 220 en execución da Sentenza ditada no PO 402/2016 polo Xulgado de 1ª Instancia nº 1 de Marín. Expediente 2990/2019.
A.4.- Moción de apoio á Declaración de Emerxencia Climática.


B) ACTIVIDADE DE CONTROL
B.1.- Dación de conta dos reparos de legalidade formulados pola intervención municipal dende a derradeira sesión ordinaria.

B.2.- Dación de conta das resolucións de alcaldía ditadas dende a derradeira sesión ordinaria do Pleno.


C) ROGOS E PREGUNTAS