Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatoria pleno setembro 2021

A corporación municipal de Bueu celebra o 20 de setembro, ás 21.00 h, a sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de setembro, que se poderá seguir presencialmente no Centro Social do Mar ou dende a canle de YouTube do Concello de Bueu.

A) PARTE RESOLUTIVA
A.1.1.- Aprobación da acta da sesión anterior (núm. 2021-0007, ordinaria do 05.07.21).
A.1.2- Aprobación da acta da sesión anterior (núm. 2021-0008, extraordinaria do 30.07.21).

B) ACTIVIDADE DE CONTROL
B.1.- Dación de conta ao pleno das liñas fundamentais do orzamento para o ano 2022. Expediente 2363/2021.
B.2.- Dación de conta dos reparos de legalidade formulados pola intervención municipal desde a derradeira sesión ordinaria.
B.3.- Dación de conta das resolucións de alcaldía ditadas desde a derradeira sesión ordinaria do Pleno.

C) ROGOS E PREGUNTAS