Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatoria pleno ordinario xaneiro

O 21 de xaneiro celébrase a sesión plenaria ordinaria da corporación a partir das 20.00 h. Os asuntos que compoñen a orde do día son os seguintes:

A) PARTE RESOLUTIVA
A.1.- Aprobación da acta da sesión anterior
A.2.- Proposta do concelleiro delegado de réxime interior relativa á modificación da composición da mesa de contratación permanente do Pleno

B) ACTIVIDADE DE CONTROL
B.1.- Dación de conta dos reparos de legalidade formulados pola intervención municipal dende a derradeira sesión ordinaria
B.2.- Dación de conta das resolucións de alcaldía ditadas dende a derradeira sesión ordinaria do Pleno

C) ROGOS E PREGUNTAS

Anuncio convocatoria pleno