Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatoria pleno novembro 2018

O 5 de novembro celébrase unha nova sesión plenaria ordinaria da corporación municipal de Bueu. Os asuntos que compoñen a orde do día son os seguintes:

A) PARTE RESOLUTIVA
1.- Aprobación das actas de sesións anteriores (núm.13/18, ordinaria do 01.10.2018 e núm. 14/18, extraordinaria de 25.10.2018).

B) ACTIVIDADE DE CONTROL
1.- Dación de conta do Informe de morosidade e Período Medio de Pago correspondente ao 3º trimestre do 2018.
2.-Dación de conta do Informe de execución do Orzamento do concello correspondente ao 3º Trimestre do 2018.
3.- Dación de conta da Memoria de seguemento do Plan de Axuste correspondente ao 3ª Trimestre do 2018.
4.- Dación de conta da modificación da delegación das atribucións de alcaldía na Xunta de Goberno Local en materia de contratación e subvencións.
5.- Dación de conta dos reparos de legalidade formulados pola intervención municipal dende a derradeira sesión ordinaria.
6.- Dación de conta das resolucións de alcaldía ditadas dende a derradeira sesión ordinaria do Pleno.

C) ROGOS E PREGUNTAS

Anuncio pleno novembro 2018