Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatoria pleno maio 2018

A corporación municipal de Bueu celebra o luns, 7 de maio, ás 20.00 horas a sesión plenaria, a cal terá lugar no Centro Social do Mar.

Os asuntos da orde do día son os seguintes:

A) PARTE RESOLUTIVA

1. Aprobación da acta da sesión anterior (acta núm. 04/2018 correspondente coa sesión ordinaria do mes de abril de 2018, celebrada o 2/4/18) (expediente PLN/2018/4)

B) ACTIVIDADE DE CONTROL
1.Dación de conta do período medio de pago correspondente ao 1º trimestre do ano 2018 (expte. 795/2018)
2.Comunicación de Alcaldía relativa á rectificación da solicitude de subvención do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018 con cargo a Liña 3 – emprego – do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 – anualidade 2018, Liña 3- emprego- con destino ao financiamento da contratación de traballadores desempregados para as obras e servizos (expte. 76/2018)
3.Dación conta dos reparos de legalidade formulados por Intervención dende a derradeira sesión ordinaria
4.Dación conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende a derradeira sesión ordinaria

PDF-CONVOCATORIA PLENO MAIO 2018