Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatoria pleno febreiro 2019

O 4 de febreiro celébrase ás 20.00 h a sesión plenaria do mes de febreiro. Os asuntos que compoñen a orde do día son os seguintes:

A) PARTE RESOLUTIVA
A.1.- Aprobación da acta da sesión anterior (núm. 2019-0001, ordinaria do 21.01.2019).
A.2. -Proposta da alcaldía de aprobación do Expediente de Recoñecemento Extraxudicial de créditos 1/2019. Expediente 82/2019.
B) ACTIVIDADE DE CONTROL
B.1.- Dación de conta do informe de morosidade e PMP 4º trimestre 2018. Expediente 152/2019.
B.2.- Dación de conta da memoria seguimento do plan de axuste. 4º trimestre do 2018 do concello de Bueu. Expediente 197/2019.
B.3.- Dación de conta das resolucións de alcaldía ditadas dende a derradeira sesión ordinaria do Pleno.
C) ROGOS E PREGUNTAS

Convocatoria pleno febreiro 2019