Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatoria pleno setembro 2018

A corporación municipal de Bueu celebrará a próxima sesión plenaria o 18 de setembro, ás 21.00 h. Os asuntos da orde do ría son os seguintes:

A) PARTE RESOLUTIVA
1.- Aprobación das actas de sesións anteriores ( núm.11/18, ordinaria do 02.07.2018 e núm. 10/2018, extraordinaria do 13.08.2018).
2.- Proposta de alcaldía de adxudicación do contrato de obra da “Construción da Piscina Municipal Cuberta en Bueu”. Expediente 1083/2018.
3.- Moción do GPM ACB SON sobre á eliminación das barreiras arquitectónicas.

B) ACTIVIDADE DE CONTROL
1.- Comunicación do Concelleiro delegado de Área de “Portavocía do Goberno, Urbanismo, Patrimonio e Vivenda do Concello de Bueu (Pontevedra), do acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria do 02.07.2018 relativo o personamento do Concello de Bueu no procedemento 4165/2018.
2.- Dación de conta do Informe de Execución do Orzamento do Concello correspondente ao 2º Trimestre 2018. Expediente 1691/2018.
3. Dación de conta do Informe de Morosidade e periodo medio de pago correspondente ao segundo trimestre de 2018.. Expediente 1603/2018.
4.- Dación de conta da Memoria de Seguemento do Plan de Axuste 2º Trimestre do ano 2018. Expediente 1686/2018.
5.- Dación de conta das Resolución da Alcaldía habidas dende a derradeira sesión ordinaria.
6.-Dación de conta dos reparos de legalidade formulados por Inervención dende a derradeira sesión ordinaria.

C) ROGOS E PREGUNTAS

Convocatoria pleno ordinareio setembro 2018