Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatoria pleno marzo

O 4 de marzo, ás 20.00 h, celebrarase a sesión plenaria ordinaria da corporación municipal de Bueu. Os asuntos que se van tratar son:

A) PARTE RESOLUTIVA

A.1.- Aprobación da acta da sesión anterior (núm. 2019-0002, ordinaria do 04.02.2019).

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

B.1.- Informe de Execución do Orzamento do Concello correspondente ao 4º Trimestre 2018. Expediente 301/2019.
B.2.- Dación de conta dos reparos de legalidade formulados pola intervención municipal dende a derradeira sesión ordinaria.
B.3.- Dación de conta das resolucións de alcaldía ditadas dende a derradeira sesión ordinaria do Pleno.

C) ROGOS E PREGUNTAS

Convocatoria pleno marzo 2019