Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatoria pleno extraordinario

O 11 de agosto celebrarase unha sesión plenaria extraordinaria, que terá lugar ás 13.00 h no Centro Social do Mar.

Os asuntos que compoñerán a orde do día son os seguintes:

A) PARTE RESOLUTIVA

A.1. Proposta da alcaldía de desestimación das alegacións presentadas contra oorzamento xeral, o plantel, catálogo e anexo de persoal municipal e de aprobacióndefinitiva do orzamento municipal para o exercicio 2020, do anexo e cadro de persoale o catálogo de postos de traballo. Expediente 957/2020.

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

B.1.- Dación de conta do Informe de Execución do Orzamento correspondente ao 2ºTrimestre 2020. Expediente 2089/2020

B.2.- Dación de conta do Informe Resumo dos resultados de control interno do exercizo 2019 en cumprimento do disposto no artigo 37 do Real Decreto 424/2017 de28 de abril. Expediente 1338/2020.